اینجا باید ماهی باشی! با گوش‌های بزرگ...از یک گوش بشنوی از گوشی دیگر در کنی.

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

فریاد

اگر اهل دیدن سریال‌های کره‌ای هستید یا با فرهنگ شرقی کمی آشنایی داشته باشید، احتمالا به این نکته توجه کرده‌اید که سیستم سازمانی ‌آن‌ها از بچگی به‌شدت با ما متفاوت است. این تفاوت را در قالب ۳ بخش اصلی زندگی هر فرد، بیان می‌کنم ـ قطعا بخش‌های دیگری هم هستند، اما چون من فقط به همین ۳ بخش بیشتر از همه توجه کرده‌ام، اطلاعاتی که در مورد آن‌ها بدست آورده‌ام را به اشتراک می‌گذارم.)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
moonly mrSun

بندباز

پایش را آرام بلند کرد و جلوی پای دیگرش گذاشت؛ درست مماس به مماس؛ پاشنه به پنجه؛ ته را به سر. باریک بود. خیلی باریک. نباید تمرکزش را از دست می‌داد؛ نباید.
چرا داشت راه می‌رفت؟ نمی‌دانست. یک قدم دیگر. جلویش را نگاه کند؟ نه نه، نباید تمرکزش را از دست می‌داد؛ نباید.
دلش درد می‌کرد.حالت تهوع تمام فضای داخل بدنش را درهم می‌فشرد. یک قدم دیگر. بوی گند فضای اطرافش را پر کرده بود. باید قدم‌هایش را تندتر می‌کرد؛ نه نه، نباید تمرکزش را از دست می‌داد؛ نباید. 
زیر پایش آتش می‌خروشید. حرارتش را کف کفش‌هایش احساس می‌کرد. شاید باید خودش را رها می‌کرد تا به دل شعله‌ها کشیده می‌شد؛ حداقل شعله‌ها قبولش می‌کردند. نه نه، نباید تمرکزش را از دست ...
قطره‌‌اشکی روی گونه‌اش سرید و به اعماق جهنم زیر‌پایش چکید. چرا گریه‌ می‌کرد؟ نمی‌دانست. چرا راه می‌رفت؟ نمی‌دانست. جلوتر‌ چیزی جز جهنمی که زیر پایش بود در انتظارش بود؟ ...نمی‌دانست.
دست‌هایی را از پشت روی کمرش احساس کرد. او را بغل می‌کردند...از پشت می‌کشیدند. پسشان زد. 
دست‌های را از پشت روی گردنش احساس کرد. او را خفه ‌می‌کردند...به عقب می‌کشیدند. پسشان زد.
چرا اینقدر تلاش می‌کرد که تعادلش را حفظ کند؟ چرا؟ چرا؟ چراااا؟؟
جیغ زد. با تمام وجود جیغ زد. گوش‌های خودش کر  شدند؛ جیغ زد. در سرش جیغ می‌زد. نگاهش را از روی قدم‌هایش به رو‌به‌رو دوخت؛ به امید نگاهی دیگر. به امید نگاهی از امینت. تا ابد سیاه. تا ابد خطی بر‌روی جهنم.
چشمانش را بست و پایین پرید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
moonly mrSun